Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán medzi Jaroslavom Kobyliakom STATUS so sídlom Na Záhumní 1059/6, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 33338302, číslo zápisu v živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina: 511-9909, DIČ: 1020542952 - ďalej len predávajúci a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy o predaji tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

 

V prípade, ak predávajúci a kupujúci dohodnú odlišné podmienky ako sú tieto všeobecné, musia byť vyhotovené písomne a oboma stranami riadne podpísané. Vtedy sa kúpna zmluva nebude riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ale dohodnutými obchodnými podmienkami.

 

Kúpna zmluva sa uzatvára odoslaním vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo emailového návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo telefonickou objednávkou, ďalej len objednávka.

Predávajúci po overení dostupnosti tovaru, jeho aktuálnej ceny a ceny a spôsobu doručenia záväzne potvrdí objednávku emailom alebo formou SMS. V prípade, že predávajúci zistí  vyššiu cenu, je povinný vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Udelením tohto súhlasu sa zmluvný vžťah poovažuje za uzavretý. Oznámenie o prijatí objednávky odoslané kupujúcemu automaticky po prijatí objednávky predávajúcim sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky ale len za informáciu o doručení objednávky. Záväzné e-mailové potvrdenie objednávky bude v sebe zjavne niesť slová "Záväzné potvrdenie objednávky"

 

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do 24 hodín od odoslania prostredníctvom emailu alebo telefonicky, v ktorom budú oznámené označenie a premet objednávky ako aj kontaktné udaje kupujúceho.

V kúpnej cene tovaru, pokiaľ to nie je samostantne dohodnuté oboma zmluvnými stranami nie sú obsiahnuté náklady spojené s montážou ani s dovozom a vynáškou tovaru.

 

Práva a povinnosti predávajúceho:

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet záväzne potvrdenej objednávky v požadovanej kvalite, množstve a termíne.
 2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady, ktoré sú vyžadované platnými právnymi predpismi ako napríklad záručný list, dodací list, daňový doklad, návod v slovenskom jazyku a vyhlásenie o zhode v elektronickej alebo písomnej forme.
 3. Predávajúci je povinný dodať predmet objednávky do 15 dní od dodania tovaru na sklad predávajúceho. Toto kupujúci bez výhrad akceptuje.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípadoch, keď zistí, že nie je schopný tovar kupujúcemu dodať v dohodnutom termíne alebo cene, o čom musí kupujúceho informovať elektronickou poštou alebo telefonicky.
 5. Predávajúci má právo na včasné uhradenie kúpnej ceny dodaného tovaru kupujúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho aý úplným uhradením kúpnej ceny za tovar a dohodnuté služby.
 6. Predávajúci má právo v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v stanovenej lehote účtovať kupujúcemu náklady 17€ za každý deň uloženia tovaru presahujúci dobu piatich pracovných dní. Ak lehota uloženia neprevzatého tovaru prekročí 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, účtovať kupujúcemu vyššie spomínané náklady alebo započítať celú zálohu zaplatenú kupujúcim za zmluvnú pokutu a ním objednaný tovar odpredať tretej osobe.
 7. Predávajúci má právo vyzvať kupujúceho prevzať tovar pred uplynutím lehoty dohodnutej v záväznom potvrdení objednávky.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutej lehote a v mieste potvrdenom v záväznej akceptácii objednávky.
 2. Kupujúci je povinný v stanovenej lehote splatnosti zaplatiť kúpnu cenu ako aj náklady na doručenie bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho najneskôr však pri prevzatí tovaru alebo zložením hotovosti v mieste dodania tovaru (spoplatnená služba dobierka)
 3. Kupujúci je povinný v prípade potreby potvrdiť prevzatie tovatu svojím podpisom dodacieho listu.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať tovat v momente doručenia a prípadné porušenie obalu okamžite oznámiť dopravcovi, v ktorého prítomnosti skontroluje nepoškodenosť tovaru. V prípade zistenia poškodenia spíše ihneď pri doručení kupujúci s dopravcom škodový zápis o rozsahu a povahe poškodení tovaru. Po uzavretí škodovej udalosti môže predávajúci odstrániť poškodenia, poskytnúť zľavu na tovar a v prípade vzniku vád, ktoré sa nedajú ostrániť tovat vymenit za nový. Prevzatím tovaru je kupujúci zodpovedný za všetky škody na tovare ako aj všetky škody spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom.
 5. Kupujúci má právo na dodanie predmetu záväzne potvrdenej objednávky v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutom termíne predávajúcim alebo jeho distribučným partnerom.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru v dohodnutej lehote, pričom predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu na jeho účet zaplatenú zálohu do 20 pracovných dní.
 7. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy po zaplatení kúpnej ceny len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:


Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami pri objednávaní súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že získané informácie neodovzdá žiadnej tretej strane s výnimkou informácií potrebných na správne doručenie tovaru dopravcom a osobné údaje získava výlučne za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.